Dni wolne 2018/2019

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.
Ferie zimowe 11 – 24 lutego 2019 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych 26 kwietnia 2019 r.
Egzamin maturalny:
– język obcy nowożytny
– język polski
– część pisemna
6, 7, 8 maja 2019 r.
Egzaminy potwierdzające kwalifikacjie zawodowe:
– etap pisemny
– etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  2 listopada 2018 r.

2 maja 2019 – Święto Flagi

Zakończenie zajęć  21 czerwca 2019 r.