Dni wolne

Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2017 r.
Ferie zimowe  29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna  29 marca – 3 kwietnia 2018 r. 
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych  27 kwietnia 2018 r. 
Egzamin maturalny:
– język obcy nowożytny
– język polski
– część pisemna
 4 maja 2018 r.

7 maja 2018 r.

8 maja 2018 r.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacjie zawodowe:
– etap pisemny
– etap praktyczny
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  2 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

Zakończenie zajęć  22 czerwca 2018 r.