Wewnątrzszkolne ocenianie

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W OZORKOWIE

 Wewnątrzszkolne ocenianie opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 30.04.2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych /DZ. U. NR 83, poz. 562/ oraz zmian tego rozporządzenia zawartych w:

 1. Rozporządzeniu MEN z dnia 20 sierpnia 2010 /Dz. U. NR 156, poz. 1046 /
 2. Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015 /Dz. U., poz. 843

I. ZASADY OPRACOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. SPOSOBY I ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW O POSTĘPACH I OSIĄGNIĘCIACH

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 2. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele danego przedmiotu na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 3. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia:
  • 1) opinie/orzeczenie poradni rodzice (prawni opiekunowie) dołączają do dokumentów składanych przy zapisie do klasy pierwszej;
  • 2) jeżeli uczeń jest poddany badaniu w trakcie roku szkolnego, rodzice (prawni opiekunowie) dostarczają opinię zaraz po jej otrzymaniu.

6.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia na pisemny wniosek rodziców z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji wymienionych wyżej zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”;

2) rodzice (prawni opiekunowie) w oświadczeniu przekazanym dyrekcji szkoły deklarują wzięcie odpowiedzialności za zwolnionego ucznia niepełnoletniego podczas trwania zajęć, z których ucznia zwalniają;

3) w przypadku braku w/w deklaracji, uczeń ma obowiązek pozostać na zajęciach, pod opieką nauczyciela;

4) we wniosku do dyrektora szkoły rodzice ucznia krótko uzasadniają prośbę o zwolnienie
z zajęć wychowania fizycznego oraz załączają zwolnienie lekarskie. Komplet dokumentów (wniosek, zwolnienie lekarskie, deklaracja wzięcia odpowiedzialności za ucznia podczas trwania zajęć) należy złożyć w sekretariacie szkoły do końca września lub po stwierdzeniu dłuższej niż 1 miesiąc niezdolności do zajęć (w przypadku krótszego niż miesiąc zwolnienia z zajęć – na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia od rodziców, uczeń usprawiedliwia tę nieobecność, składając zwolnienie u wychowawcy klasy, który zaznacza ją w elektronicznym dzienniku);

5) jeżeli uczeń złoży w/w dokumenty w terminie wskazanym przez szkołę, dyrektor zwalnia ucznia z zajęć zgodnie z datą przedłożenia dokumentów;

6) rodzice lub pełnoletni uczeń otrzymują decyzję potwierdzającą zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.

6.2 Dyrektor na pisemny wniosek rodziców zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. W przypadku ucznia niepełnoletniego, który nie uczęszcza na lekcje religii, rodzic wypełnia deklarację, że bierze pełną odpowiedzialność za ucznia podczas jego nieobecności na tych zajęciach. W przypadku, gdy rodzic nie podpisze deklaracji, uczeń w trakcie trwania lekcji religii ma obowiązek zgłosić się do biblioteki szkolnej i pozostaje pod opieką nauczyciela bibliotekarza.

 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

1) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z realizacji zajęć przewidujących naukę jazdy pojazdem silnikowym, o ile przedłoży on prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach określonych przez nauczyciela.
 4. 12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie,
  w obecności dyrektora szkoły lub wicedyrektora ocenę roczną.
 5. Oryginały prac pisemnych ucznia mogą być udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia na ich życzenie, podczas zebrań lub konsultacji z rodzicami, w siedzibie szkoły.
 6. Wszystkie sprawdzone i ocenione prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela do
  dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego.
 7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – egzamin sprawdzający
(Rozdział VII).

 1. Rodzice informowani są o postępach i osiągnięciach uczniów na spotkaniach, konsultacjach ogólnych i indywidualnych, minimum 4 razy w roku szkolnym.
 2. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele za pośrednictwem wychowawców są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informacja ta jest odnotowana przez nauczyciela danego przedmiotu w elektronicznym dzienniku
  w wyznaczonym przez dyrektora terminie. Jeżeli bezpośredni kontakt z rodzicami nie jest możliwy, wychowawca przekazuje rodzicowi tę informację w formie pisemnej lub elektronicznej (sposób poinformowania ma być skuteczny).
 3. W przypadku rażącego zaniedbywania przez ucznia obowiązków szkolnych, możliwe jest wystawienie oceny niedostatecznej lub nieklasyfikowania na koniec pierwszej lub drugiej części roku szkolnego, nawet jeżeli na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nie zostało wystawione zagrożenie.
 4. Na 14 dni przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców
  o przewidywanych ocenach rocznych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Informacje te są przekazywane uczniom i ich rodzicom za pośrednictwem wychowawców
  w formie wykazu przewidywanych ocen w dzienniku elektronicznym lub w formie pisemnej. Wychowawcy muszą dysponować dowodem przekazania w/w informacji (teczka wychowawcy).
 5. Istnieje możliwość indywidualnego spotkania rodzica z nauczycielem w ciągu dnia pracy, po wcześniejszym umówieniu się i pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela
  i bezpieczeństwa uczniów.
 6. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność do 7 dni od powrotu do szkoły. Uczeń przedstawia swojemu wychowawcy pisemne usprawiedliwienie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna lub zaświadczenie wystawione przez lekarza. Dopuszczane są inne formy usprawiedliwiania nieobecności o ile zostały zaakceptowane przez rodziców/prawnych opiekunów (telefonicznie, sms, komunikowanie się w dzienniku elektronicznym).
  W wyjątkowych wypadkach czas usprawiedliwiania nieobecności może zostać wydłużony, jednak maksymalnie do 14 dni.
 7. W przypadku nieobecności ucznia trwającej powyżej 5 dni roboczych rodzic zobowiązany jest do skutecznego poinformowania wychowawcy o jej przyczynie i przewidywanym terminie jego powrotu do szkoły.
 8. Pełnoletni uczeń może swoje nieobecności usprawiedliwiać samodzielnie.

II. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Ocenianiu podlegają:
  • 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
  • 2) zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
  i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w szkole;

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według podanej niżej skali;

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – na podstawie egzaminu sprawdzającego (rozdział VII);

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.
 3. 8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę.
 4. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem prawa do komisyjnego egzaminu sprawdzającego.
 5. Przedmiotem oceny jest:
  • 1) zakres opanowanych wiadomości;
  • 2) rozumienie materiału z poszczególnych przedmiotów;
  • 3) umiejętność stosowania wiedzy;
  • 4) wyraźne postępy w nauce;
  • 5) wkład pracy oraz zaangażowanie ucznia podczas zajęć.
 6. Oceny dzielą się na:
  • 1) bieżące (cząstkowe);
  • 2) klasyfikacyjne śródroczne;
  • 3) klasyfikacyjne roczne.
 1. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH ( Z WYJĄTKIEM ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO)

 

 1. Stopnie bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg następującej skali:
NR NAZWA SŁOWNA NAZWA CYFROWA SKRÓT
1 celujący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst

 

W szkole do oceniania nie stosuje się plusów i minusów.

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) stopień celujący – wiedza i umiejętności ucznia znacznie wykraczają poza program nauczania; uczeń potrafi biegle stosować wiadomości przy rozwiązywaniu problemów zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, proponuje nowe, nietypowe rozwiązania, przy czym samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia; uczeń osiąga sukcesy
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i innych na poziomie wyższym niż szkolny; uczeń był uczestnikiem olimpiady przedmiotowej na poziomie centralnym (finalistą lub laureatem),

2) stopień bardzo dobry – uczeń wykazuje pełne opanowanie wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania, pracuje nad coraz sprawniejszym wykorzystaniem przyswojonej wiedzy, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne określone w programie nauczania,

3) stopień dobry – uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; uczeń cały czas pracuje, by spełnić wymagania edukacyjne, potrafi poprawnie zastosować zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów teoretycznych
i praktycznych, widoczne są osiągnięcia i samodzielność w dążeniu do sprostania wymogom,

4) stopień dostateczny – uczeń opanował tylko wiadomości, zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu, pracuje nad doskonaleniem swych umiejętności
i potrafi rozwiązać typowe problemy teoretyczne i praktyczne (o średnim stopniu trudności),

5) stopień dopuszczający – uczeń ma braki w opanowaniu materiału określonego
w podstawie programowej, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu podczas dalszej nauki; uczeń pracuje nad doskonaleniem swych umiejętności, rozwiązuje typowe problemy o niewielkim stopniu trudności,

6) stopień niedostateczny – uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych
w podstawie programowej; braki w wiadomościach ucznia są tak duże, że uniemożliwiają dalsze kształcenie się; uczeń niewiele robi, by te braki wyeliminować.

 1. Na podstawie powyższych kryteriów zespoły przedmiotowe opracują przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego szczegółowe zakresy wymagań na poszczególne stopnie, wynikające
  z realizowanych programów nauczania oraz przedmiotowe zasady oceniania.
 2. Nauczyciel umieszcza kserokopię szczegółowego zakresu wymagań oraz przedmiotowego oceniania w pracowni, której jest opiekunem.
 3. Pełny zestaw przedmiotowych zasad oceniania oraz szczegółowe zakresy wymagań na poszczególne stopnie, wynikające z realizowanych programów nauczania, znajdują się
  w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Z testów i prac klasowych przyjmuje się jednakowy sposób oceniania dla wszystkich przedmiotów:
  • 40% – 55% stopień dopuszczający
  • 56% – 74% stopień dostateczny
  • 75% – 89% stopień dobry
  • 90% -100% stopień bardzo dobry
 5. Test może być oceniony na stopień celujący, gdy uczeń rozwiąże zadania sprawdzające umiejętności wykraczające poza poziom wymagań na stopień bardzo dobry.
 6. Procentowe wyniki z próbnych egzaminów maturalnych są przeliczane na stopień
  w następujący sposób:
 • 30% – 49% stopień dopuszczający
 • 50% – 69% stopień dostateczny
 • 70% – 89% stopień dobry
 • 90% -100% stopień bardzo dobry
 1. Procentowe wyniki z próbnych egzaminów zawodowych są przeliczane na stopień
  w następujący sposób:

  • w części teoretycznej:
 2. 50% – 60% stopień dopuszczający
 3. 61% – 80% stopień dostateczny
 4. 81% – 90% stopień dobry
 5. 91% -100% stopień bardzo dobry
  • w części praktycznej:
 6. 75% – 80% stopień dopuszczający
 7. 81% – 87% stopień dostateczny
 8. 88% – 94% stopień dobry
 9. 95% -100% stopień bardzo dobry

 

 1. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 2. Stopnie bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się wg następującej skali:
NR NAZWA SŁOWNA NAZWA CYFROWA SKRÓT
1 celujący 6 cel
2 Bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst
 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

 

1) stopień celujący – uczestniczy we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego, posiada wybitne uzdolnienia sportowe, w wysokim stopniu opanował wiadomości
i umiejętności w zakresie wymagań programowych, uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne (SKS), przestrzega zasad higieny osobistej, godnie reprezentuje szkołę podczas zawodów i imprez sportowych, jest dobrym uczniem-sportowcem, postępuje zgodnie z zasadami fair-play;

2) stopień bardzo dobry – uczestniczy we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego, posiada uzdolnienia sportowe, w pełni opanował wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych, przestrzega zasad higieny osobistej, uczestniczy w imprezach sportowych organizowanych przez szkołę, postępuje zgodnie z zasadami fair-play;

3) stopień dobry – uczestniczy we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego, opanował podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie wymagań programowych, przestrzega zasad higieny, sprawność fizyczna jest adekwatna do jego możliwości, postępuje zgodnie z zasadami fair-play;

4) stopień dostateczny – uczestniczy w większości zajęć wychowania fizycznego, opanował dostateczną wiedzę i umiejętności w zakresie wymagań programowych, posiada nawyki higieny i kultury osobistej;

5) stopień dopuszczający – opuszcza zajęcia wychowania fizycznego, przychodzi nieprzygotowany (brak ubioru sportowego), jego możliwości motoryczne są zdecydowanie wyższe od zaangażowania w rozwój fizyczny, nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

6) stopień niedostateczny – nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, wykazuje brak zainteresowania przedmiotem w-f, jest arogancki i nie dba o własny rozwój fizyczny, nie przestrzega zasad fair – play.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a zwłaszcza systematyczność udziału ucznia w zajęciach i aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

III. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

 1. Nauczyciel ma obowiązek systematycznego sprawdzania w różnych formach osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.
 3. Przy wystawianiu ocen śródrocznych uwzględnia się oceny bieżące, biorąc pod uwagę niżej wymienione formy i ich wagi:
 4. Jedna forma sprawdzania wiedzy i umiejętności nie może decydować o wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej.
 5. Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów:

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności wraz z przypisanymi wagami

WAGA 3 2 1
KOLOR CZERWONY ZIELONY POMARAŃCZOWY
FORMY SPRAWDZANIA

WIADOMOŚCI

I UMIEJĘTNOŚCI

 

·         testy,

·         próbne egzaminy maturalne,

·         próbne egzaminy zawodowe,

·         prace klasowe

 

 

·         sprawdziany, kartkówki,

·         odpowiedzi ustne,

·         projekty,

·         udział
w konkursach,

·         prace dodatkowe,

·         ćwiczenia praktyczne

 

·         prace domowe,

·         praca na lekcji,

·         aktywność,

·         prowadzenie zeszytu,

·         karta pracy,

·         praca w grupach

 • 1) testy diagnostyczne, będące elementem oceniania szkolnego:
 1. a) w klasach pierwszych mogą być przeprowadzane na początku roku szkolnego
  (tzw. testy „na wejściu”) i nie podlegają przeliczeniu na oceny szkolne;
 2. b) w klasach drugich mogą być przeprowadzane na koniec roku szkolnego lub w terminie próbnej matury w klasach trzecich. Ich wynik jest przeliczany na oceny szkolne i stanowi jeden
  z elementów klasyfikacji rocznej,
 3. c) w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego, którego wynik jest przeliczany na ocenę, nie można przeprowadzać podlegających ocenie sprawdzianów z innych przedmiotów,
 4. d) o wyborze przedmiotów, podlegających diagnozie, dla nowo utworzonych klas pierwszych decydują zespoły przedmiotowe.
 5. e) wynik testu diagnostycznego, a także wynik matury próbnej z danego przedmiotu nie może decydować w pełni o ocenie na koniec roku, ponieważ jest tylko jedną
  z ważniejszych ocen cząstkowych.

2) każdy dział programowy może kończyć się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa);

3) prace klasowe sumatywne zapowiadane są co najmniej na dwa tygodnie wcześniej,
a sprawdziany na co najmniej tydzień wcześniej – wpis w terminarzu dziennika danej klasy;

4) każda praca klasowa sumatywna poprzedzona jest lekcją powtórzeniową;

5) kartkówka z trzech ostatnich godzin lekcyjnych może odbywać się bez zapowiedzi;

6) obowiązuje termin oddawania kartkówek do 1 tygodnia, dłuższych prac (sumatywnych) do 2 tygodni (odpowiednio wydłużony o okres nieobecności nauczyciela, np. choroba, wyjazd służbowy), wyjątek stanowią dłuższe formy pisemne z języka polskiego (do 3 tygodni);

7) uczeń może być w półroczu nieprzygotowany do lekcji (z wyjątkiem zapowiedzianych prac pisemnych) określoną ilość razy:

 1. a) przy 1-ej godzinie tygodniowo – raz,
 2. b) przy 2 – 4 godzinach tygodniowo – 2 razy,
 3. c) przy 5 i więcej godzinach tygodniowo – 3 razy

8) uczeń musi zgłosić nieprzygotowanie przed rozpoczęciem zajęć. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku „np.”; nie ma to wpływu na ocenę końcową czy śródroczną.

9) uczniowi przysługuje prawo do zwolnienia z kartkówki lub odpowiedzi ustnej pod warunkiem, że jego numer z dziennika został zaznaczony w elektronicznym dzienniku, jako Szczęśliwy Numerek.

10) uczeń ma prawo do tygodniowego tzw. „okresu ochronnego” po min. dwutygodniowej nieobecności, spowodowanej przyczynami niezależnymi od ucznia, potwierdzanymi przez lekarza lub rodzica (prawnego opiekuna);

11) uczniom, którzy wrócili z wycieczki szkolnej trwającej min. 2 dni przysługuje jeden „dzień ochronny” (następny po zakończeniu wycieczki), w którym to zostają zawieszone pisemne i ustne formy sprawdzania wiedzy, z wyjątkiem tych wcześniej zapowiedzianych bądź przełożonych przez uczniów, (dzień ochronny nie przysługuje, gdy wycieczka kończy się w piątek);

12) w klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy tzw. „okres ochronny”; uczeń, który otrzyma ocenę niedostateczną (z dowolnej formy sprawdzania wiadomości) może ją poprawić w terminie ustalonym z nauczycielem. Do dziennika wpisuje się tylko ocenę poprawioną; ulgi tej nie stosuje się w przypadku niesamodzielnej pracy ucznia;

13) najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nie przeprowadza się prac pisemnych.

14) prace domowe zadawane z dnia na dzień powinny mieć charakter krótkich zadań, związanych z przygotowaniem do kolejnej lekcji, bądź ćwiczenia niezbędnego do utrwalenia świeżo nabytej wiedzy,

15) nauczyciel powinien kontrolować wykonanie pracy domowej,

16) uczeń ma prawo do dodatkowych prac samodzielnych, które umożliwiają mu poprawienie swoich wyników, sposób prowadzenia zeszytu oraz konieczność ich sprawdzania i uzupełniania określają zasady przedmiotowego oceniania.

 1. Częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:
 • 1) jednego dnia może odbyć się jedna praca o charakterze sumatywnym (z wyjątkiem kartkówki); nauczyciel musi dokonać wpisu w dzienniku, w momencie zapowiedzi,
  w przypadku zgody klasy maksymalnie – 2 prace pisemne;
 • 2) tygodniowo mogą odbyć się maksymalnie 2 prace pisemne (z wyjątkiem kartkówek);
 • 3) jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze:
 1. a) 1 godziny w tygodniu, ocenę śródroczną (roczną) wystawiamy co najmniej z trzech ocen cząstkowych,
 2. b) 2 – 3 godzin w tygodniu, ocenę śródroczną (roczną) wystawiamy co najmniej z 4 ocen cząstkowych,
 3. c) 4 – więcej godzin w tygodniu, ocenę śródroczną (roczną) wystawiamy co najmniej
  z 5 ocen cząstkowych,

4) przy wystawianiu przewidywanych ocen niedostatecznych (na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej) uczeń musi mieć wymaganą liczbę ocen cząstkowych, uprawniających do wystawienia oceny;

5) zapowiedziane prace pisemne, które nie odbyły się z powodu nieobecności klasy, zmiany terminu na prośbę klasy lub choroby/wyjazdu nauczyciela automatycznie przenoszone są na najbliższe zajęcia wynikające z planu zajęć, niezależnie od ilości zapowiedzianych prac pisemnych na ten dzień;

 1. Zasady i formy poprawiania osiągnięć (korygowania niepowodzeń) uczniów.
 • 1) po każdej pisemnej pracy klasowej dokonuje się analizy i poprawy błędów
  w zależności od potrzeb zespołu klasowego;
 • 2) uczeń nieobecny usprawiedliwiony, pisze pracę pisemną w terminie ustalonym przez nauczyciela (kartkówkę do 1 tygodnia, a dłuższe prace pisemne do 2 tygodni licząc od momentu oddania przez nauczyciela klasówki czy kartkówki), a ocena otrzymana w tym terminie jest oceną ostateczną (z wyjątkiem sytuacji losowych);
 • 3) poprawy prac pisemnych (dodatkowe odpowiedzi ustne) mogą odbywać się jedynie podczas lekcji z przedmiotu, z którego uczeń przystępuje do poprawy lub w czasie wolnym (od zajęć dydaktycznych) ucznia, za zgodą nauczyciela, który zezwala na tę poprawę;

4) od momentu wystawienia zagrożenia uczeń ma prawo poprawić tylko ostatni sprawdzian oraz uzyskać oceny bieżące;

5) nie może się odbyć druga praca pisemna, jeżeli nie została oceniona i udostępniona uczniom poprzednia.

 1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów: Szkoła prowadzi dla każdego oddziału elektroniczny dziennik lekcyjny, arkusze ocen i dziennik nauczania indywidualnego, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym. Szczegółowe zasady korzystania z dziennika elektronicznego opisane są w procedurach.

IV. KLASYFIKOWANIE (PROMOWANIE)

 1. Rok szkolny dzieli się na dwie części. Klasyfikowanie roczne ucznia polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
 2. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

1)         śródroczne – w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi lub na koniec stycznia, o ile ferie zimowe rozpoczynają się 15 lutego; w grudniu klasy maturalne;

2) roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym roku.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne i przedstawiają na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej, która następnie podejmuje uchwałę w sprawie klasyfikacji uczniów.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. W przypadku, gdy przedmiot nauczany jest przez dwóch lub więcej nauczycieli, to ocenę śródroczną i roczną uzgadniają wszyscy nauczyciele prowadzący. W przypadku braku zgodności wśród nauczycieli co do wysokości ustalanej oceny ustala się najwyższą z proponowanych ocen.
 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne są ustalane według następujących zasad:

1) średnia ocen bieżących 5,51 i wyżej – celujący,

2) średnia ocen bieżących 4,51 i wyżej – bardzo dobry,

3) średnia ocen bieżących 3,61 i wyżej – dobry,

4) średnia ocen bieżących 2,61 i wyżej – dostateczny,

5) średnia ocen bieżących 1,75 i wyżej – dopuszczający.

 1. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
 • w przypadku organizowania zajęć praktycznych u pracodawcy – opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
 • w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły, w porozumieniu
  z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
 1. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona
  w wyniku egzaminu poprawkowego lub komisyjnego sprawdzianu wyjaśniającego (jeżeli została ustalona niezgodnie z przepisami prawa).
 2. 10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej, pod warunkiem, że zajęcia, z których otrzymał ocenę niedostateczną z egzaminu poprawkowego, są realizowane w klasie programowo wyższej.
 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Do średniej ocen wlicza się oceny
  z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religię i/lub etykę.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

  EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, bez względu na ilość ocen bieżących.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
  • 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
  • 2) który przeszedł z jednej klasy lub szkoły do innej i w wyniku różnic programowych nie realizował jednego lub kilku przedmiotów lub realizował je w mniejszym wymiarze godzin.
 5. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 7. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego i zajęć praktycznych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel-egzaminator, a zatwierdza dyrektor/wicedyrektor szkoły. Uczeń otrzymuje w formie pisemnej zagadnienia do egzaminu.
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego – wyznaczony przez dyrektora szkoły – uzgadnia się
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż przed rozpoczęciem sesji poprawkowej.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • 1) imiona i nazwiska nauczycieli;
 • 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 • 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  • 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
 2. Uczeń, który w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego otrzymał jedną albo dwie oceny niedostateczne ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z informatyki, wychowania fizycznego, oraz zajęć praktycznych. z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły najpóźniej w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 • W skład komisji wchodzą:
 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 • 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
  w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Pytania egzaminacyjne (zadania praktyczne) proponuje egzaminator, a zatwierdza dyrektor/wicedyrektor szkoły. Uczeń otrzymuje w formie pisemnej zagadnienia do egzaminu.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
  w szczególności:
 • 1) skład komisji;
 • 2) termin egzaminu poprawkowego;
 • 3) pytania egzaminacyjne;
 • 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 • Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem IV, pkt. 11.

VII. EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY

 1. Uczeń pełnoletni lub rodzice ucznia niepełnoletniego (prawni opiekunowie) ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem rodziców ucznia, pozytywna ocena roczna, ustalona przez nauczyciela, jest zaniżona (z wyjątkiem oceny celującej).
 2. Uczeń (lub rodzice) może ubiegać się o przystąpienie do egzaminu najwyżej z dwóch przedmiotów, pod warunkiem, że miał co najmniej 80% obecności na zajęciach z tego przedmiotu w roku szkolnym oraz był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 3. Decyzję o dopuszczeniu ucznia do egzaminu/ -ów podejmuje dyrektor szkoły.
 4. Egzamin taki przeprowadza się na pisemny, zawierający uzasadnienie wniosek ucznia lub rodziców ucznia, zgłoszony do dyrektora szkoły najpóźniej na drugi dzień po otrzymaniu pisemnej informacji przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 5. Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) w prośbie do dyrektora szkoły określa stopień, o jaki się ubiega.
 6. Pytania i zadania egzaminacyjne są zgodne z wymaganiami edukacyjnymi na daną ocenę; zatwierdza je dyrektor szkoły. Uczeń otrzymuje w formie pisemnej zagadnienia do egzaminu.
 7. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor szkoły, jednak wyznacza go nie później niż dzień przed rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Termin przeprowadzenia egzaminu jest ostateczny.
 8. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego dyrektor powołuje komisję w składzie:
 9. a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba,
 10. b) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub inny nauczyciel takich samych zajęć edukacyjnych – jako egzaminator
 11. c) nauczyciel takich samych zajęć edukacyjnych (lub pokrewnych) – jako członek komisji.
 12. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminów z informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego, które powinny mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 13. Z przeprowadzonego egzaminu komisja sporządza protokół, który jest dołączony do arkusza ocen ucznia.
 14. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu podtrzymana zostaje ocena, od której uczeń się odwołuje.
 15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

VIII. KOMISYJNY SPRAWDZIAN WYJAŚNIAJĄCY

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w formie pisemnej i ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel-egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły. Uczeń otrzymuje w formie pisemnej zagadnienia do egzaminu.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak może się on odbyć nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 5. W skład komisji wchodzą:
 • 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • 3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w podpunkcie 2), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
  z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
  z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna,
  z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • 1) skład komisji;
 • 2) termin sprawdzianu;
 • 3) zadania (pytania) sprawdzające; 4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły (najpóźniej do 30 września).

IX. ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 • 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • 3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • 4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią (podczas wycieczek szkolnych, wyjść do teatru, kina, filharmonii, podczas zawodów sportowych itp.);
 • 7) okazywanie szacunku innym osobom.
  1. Ocenę zachowania uczniów: śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
  2. Ocena zachowania uczniów nie może mieć wpływu na:
 • 1) oceny z zajęć edukacyjnych;
 • 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
  1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 • 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnioskować na piśmie do dyrektora szkoły o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania,
 2. b) wniosek powinien zawierać uzasadnienie i nie może być złożony później niż dzień przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej,
 3. c) uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę o jeden stopień wyższą od proponowanej przez wychowawcę,
 4. d) decyzję o ostatecznej ocenie podejmuje rada pedagogiczna większością głosów, biorąc pod uwagę m.in. nowe okoliczności, np. działalność na rzecz środowiska, osiągnięcia pozaszkolne.
  1. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów ustala wychowawca klasy, uwzględniając wymienione niżej punktowe kryteria. Przed ustaleniem oceny wychowawca zasięga opinii
   o uczniu od uczących go nauczycieli, innych uczniów danej klasy, innych pracowników szkoły oraz uwzględnia samoocenę ucznia.
  2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na postawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  3. Ocena zachowania uczniów ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w formie pisemnej –
z uzasadnieniem zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) w skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. b) wychowawca klasy;
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
  w danej klasie;
 4. d) pedagog;
 5. e) psycholog;
 6. f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 7. g) przedstawiciel rady rodziców.

4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 2. a) skład komisji;
 3. b) termin posiedzenia komisji;
 4. c) wynik głosowania;
 5. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Ocenianie zachowania jest realizowane poprzez system punktowy, który polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych w określonych dalej kryteriach.
 2. Każdorazowe przyznawanie punktów przez wychowawcę, innego nauczyciela lub pracownika powinno się odbywać jawnie, w obecności zainteresowanego ucznia.
 3. Punkty wpisywane są do zeszytu obserwacji zachowania ucznia (zeszyty założone oddzielnie dla każdej klasy są przechowywane w pokoju nauczycielskim).
 4. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „poprawna”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
 5. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż „dobra”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.
 6. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny dobrej
  z zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą
  i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy, przyczynia się do zwiększenia liczby punktów,
  a tym samym wyższej oceny zachowania.

I tak:

 • 251 i powyżej             (wzorowa)
 • 181 – 250                   (bardzo dobra)
 • 120 – 180                   (dobra)
 • 80 – 119                     (poprawna)
 • 51 – 79                       (nieodpowiednia )
 • 50 i poniżej                 (naganna)
 1. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się, a otrzymaną liczbę nauczyciel wychowawca zamienia na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuję znowu 120 punktów. Pod koniec roku szkolnego zliczone zostają punkty za zachowanie
  w II półroczu. Aby wystawić roczną ocenę zachowania, należy dodać punkty z I oraz
  II półrocza, następnie podzielić otrzymana sumę przez 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy na ocenę zachowania zgodnie z powyższymi kryteriami.

 

 

 

 

a)

STOSUNEK UCZNIA
DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 

PUNKTY DODATNIE 
KRYTERIA OCENIANIA PKT UWAGI
100% frekwencja +30 przyznawane raz
w ciągu półrocza
brak godzin nieusprawiedliwionych +20 przyznawane raz
w ciągu półrocza
brak spóźnień +10 przyznawane raz
w ciągu półrocza
PUNKTY UJEMNE 
nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna -1 za każda godzinę
nieusprawiedliwione 5 spóźnień na lekcję -1 każdorazowo
niewywiązywanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia przyjętych -5 każdorazowo
samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw i zajęć lekcyjnych,

odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych

-5 każdorazowo
 

b )

UDZIAŁ UCZNIA
W KONKURSACH

PUNKTY DODATNIE
Udział ucznia w konkursach lub zawodach: +5 każdorazowo
Laureat konkursu Od + 10 do 30 konkurs szkolny – 10, miejski, powiatowy – 15,
wojewódzki – 20, ogólnopolski – 30
1,2,3 miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym

1,2,3 miejsce w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim

1,2,3 miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim

+15

+20
+30

 
c)

BDAŁOŚĆ O PIĘKNO JĘZYKA OJCZYSTEGO

PUNKTY UJEMNE
wulgarne słownictwo -5 każdorazowo
d)

ZAANGAŻOWANIE UCZNIA
W AKTYWNĄ PRACĘ NA RZECZ SZKOŁY
I KLASY

PUNKTY DODATNIE
aktywna praca w samorządzie szkolnym: Od 5 do 30 przyznawane raz
w ciągu półrocza,ilość punktów przyznaje nauczyciel – opiekun S.U
w zależności od zaangażowania ucznia
  aktywna praca w samorządzie klasowym:

 

Od 5 do 15 przyznawane raz
w ciągu półrocza, ilość punktów przyznaje wychowawca
w zależności od zaangażowania ucznia
aktywna praca na rzecz środowiska:

·         wolontariat

·         poczet sztandarowy

·         prowadzenie kroniki szkolnej

·         zbieranie surowców wtórnych (baterie, puszki, plastikowe zakrętki, etc) i pomocy dydaktycznych

·         pomoc koleżeńska (np. w trudnościach
w nauce spowodowanych stanem zdrowia, itp.)

Oddawanie krwi

Udział w szkolnych imprezach

lub

pomoc w nich (dekoracja, prezentacje multimedialne)

+20

 

+10

+10

 

 

+5

+ 20

 

+ 10

przyznawane raz na półrocze,

 
każdorazowo,

 

 

każdorazowo,

PUNKTY UJEMNE
e)

OKAZYWANIE SZACUNKU INNYM UCZNIOM, NAUCZYCIELOM
I WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY

oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela -10 każdorazowo
umieszczanie w Internecie zdjęć bez wiedzy
i zgody osób fotografowanych
-10 każdorazowo
szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy w Internecie (np. na forach internetowych i społecznościowych) -15 każdorazowo
brak kultury osobistej w kontaktach
z pracownikami szkoły oraz z innymi uczniami np. zuchwałe i bezczelne odnoszenie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły
-10 każdorazowo
używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego bez zgody
i wiedzy nauczyciela
-10 każdorazowo
przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu zajęć -5 każdorazowo
fałszowanie podpisu rodziców, nauczycieli oraz dokumentacji szkoły -30 każdorazowo oraz nagana
kradzież -50 każdorazowo oraz nagana
Brak odpowiedniego stroju podczas uroczystości szkolnych -5 każdorazowo oraz nagana
f)

SZANOWANIE MIENIA SZKOŁY 
PUNKTY UJEMNE
niszczenie mienia szkolnego lub/i innego -30 każdorazowo + zwrot kosztów naprawy
palenie papierosów (na terenie szkoły) -15 każdorazowo
przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu -30 każdorazowo, dotyczy również wycieczek
i imprez szkolnych
przynoszenie, rozprowadzanie i zażywanie alkoholu na terenie szkoły -50 każdorazowo oraz nagana
przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków
i innych środków odurzających
-30 każdorazowo oraz nagana
przynoszenie i rozprowadzanie oraz zażywanie  narkotyków lub innych substancji odurzających na terenie szkoły -50 każdorazowo oraz nagana
agresja:

 • bójki i pobicia
 • przemoc psychiczna
 • wymuszanie, wyłudzanie
-30 każdorazowo oraz nagana
wnoszenie kurtek na lekcję (niezostawianie ich
w szatni)
-1 każdorazowo
zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu -20 każdorazowo

X. EWALUACJA

 1. Ewaluacja Oceniania Wewnątrzszkolnego dokonywana jest na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej w danym roku szkolnym, na podstawie uwag rodziców przekazywanych podczas zebrań oraz uwag młodzieży, przekazywanych Samorządowi Uczniowskiemu przez swoich przedstawicieli klasowych.
 2. Ewaluacja winna zostać zakończona najpóźniej do 15 września, z zastrzeżeniem szczególnych sytuacji, wymagających ustalenia innego terminu.

Dokument ten znajduje się na stałe do wglądu na stronie internetowej ZSZ, u wicedyrektora, pedagoga szkolnego oraz w bibliotece szkolnej.