Klauzula

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie z siedzibą:
  ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Magdalenę Zagozda, z którą może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: doradcaido@gmail.com.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz promocyjną szkoły, a także osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie;
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Zawodowych w Ozorkowie przetwarzają dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych (Facebook).