Klauzula

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
    w Ozorkowie z siedzibą: ul. Słowackiego 2, 95-035 Ozorków;
  • inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie jest Pani Justyna Kołodziej, z którą może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: jkolodziej@zsz-ozorkow.org oraz telefonicznie: 42 718 93 52;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą oraz promocji działalności szkoły, a także osiągnięć i umiejętności ucznia za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia RODO.
  • nie udostępnia się Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak:

– podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie  odpowiednich przepisów prawa;

– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora- Rzeczowy Wykaz Akt;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora, co skutkować będzie brakiem możliwości  prowadzenia obowiązku szkolnego ucznia przez naszą szkołę. (Art. 6 pkt 1. c) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000))