Informacja o naborze

Zasady rekrutacji
do klasy pierwszej sportowej o profilu boks/ piłka siatkowa
w II Liceum Ogólnokształcącym w Ozorkowie.

 1. Rekrutacja do klas sportowych odbywa się zgodnie z zasadami rekrutacji do klas pierwszych obowiązującymi w danym roku szkolnym oraz szczegółowymi wytycznymi sanitarnymi (załącznik nr 2).
 2. W roku szkolnym 2020/2021 w II Liceum Ogólnokształcącym utworzony zostanie:
  a. jeden oddział sportowy w klasie pierwszej z podziałem na dwie grupy, realizujący trzy godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego i siedmiogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu boksu lub piłki siatkowej.
 3. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
  a. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza pierwszego kontaktu,
  b. posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego, którą należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej (załącznik nr 1 do pobrania ze strony szkoły).
  c. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub oddziale.
  d. po zakwalifikowaniu się do oddziału sportowego, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń musi posiadać aktualne badania lekarskie (ważność badań 12 miesięcy).
  W wyjątkowym przypadku termin dostarczenia badań wydłuża się do 25 września 2020 r.
 1. Listę kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego ustala się wg sumy uzyskanych punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz biologii, które zostały wskazane przez szkolną komisję rekrutacyjną (załącznik nr 4) oraz próby sprawności fizycznej, do wyczerpania limitu miejsc w tym oddziale.
 2. Próby sprawności fizycznej przeprowadza komisja rekrutacyjna zgodnie ze szczegółowym harmonogramem. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego odbywa się po zakończeniu naboru.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania  są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.

DOKUMENTY I TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

 1. Harmonogram rekrutacji:
  a. 25.06.2020 r.  godz. 10.00 –  próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej,
  b. 03.07.2020 r.  godz. 10.00– próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej (termin uzupełniający),
  c. 12.08.2020 r.– podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej sportowej.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji będzie wyznaczony dodatkowy termin prób sprawnościowych.

 1. Sprawdzian sprawności fizycznej składa się z 4 prób, za które kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punktacja uwzględnia rok urodzenia oraz płeć dziecka. (Opis prób sprawnościowych – załącznik nr 3).
 2. Miejsce przeprowadzania prób sprawnościowych – boisko szkolne Zespołu Szkół Zawodowych w Ozorkowie, ul. Słowackiego 2.
 3. Do prób sprawności fizycznej kandydat przystępuje w stroju i obuwiu sportowym (do biegania).
 4. Do udziału w próbie sprawności fizycznej, niezbędna jest zgoda rodziców/ prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w tychże próbach sprawnościowych (Oświadczenie do pobrania na stronie szkoły – załącznik nr 1).


<mdmdmd>

 

L.p. Typ szkoły Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/ zawód/ uzyskiwane kwalifikacje Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji
1. Liceum Ogólnokształcące LO S (1 oddział) język obcy

geografia

matematyka

j.angielski/ j.niemiecki język polski

język obcy

biologia

matematyka

2. Technikum TE/TH (1 oddział)                      Gr.1 – Technik ekonomista

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Gr.2 – Technik handlowiec

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

j.angielski/ j.niemiecki język polski

język obcy

geografia

matematyka

3.   TI (1 oddział) Technik informatyk

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

j.angielski/ j.niemiecki język polski

język obcy

geografia

matematyka

3. Szkoła Branżowa I stopnia mps/mm Gr.1 – Mechanik pojazdów samochodowych

 

Gr.2 – Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 

j.angielski/ j.niemiecki język polski

j. obcy

zajęcia techniczne