ZAWÓD: SPRZEDAWCA

Informacja o zawodzie

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej, drobnodetalicznej oraz hurtowej; obsługuje nabywców bezpośrednio, organizuje zaopatrzenie i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaż  i ich wyeksponowanie, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówieni składane przez nabywców, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży, informuje o warunkach sprzedaży (stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie

Handel należy do tej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową.

Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że obszarem, w którym stosunkowo najłatwiej znaleźć pracę jest obszar szeroko rozumianej sprzedaży. Najwięcej ofert pracy w branży „sprzedaż” skierowanych było do: sprzedawców, handlowców, przedstawicieli handlowych, doradców czy też konsultantów.

 

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego.

 Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, kończącej się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.

 Absolwent branżowej szkoły I stopnia, który nie decyduje się kontynuować nauki w branżowej szkole II stopnia, może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.