ZAWÓD: STOLARZ

Informacja o zawodzie

Stolarz wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych. Czyta i analizuje rysunki złożeniowe, zestawieniowe i wykonawcze. Sporządza szkice robocze wyrobów, połączeń i złączy stolarskich. Klasyfikuje materiały z drewna i tworzyw drzewnych. Dobiera i przygotowuje do obróbki ręcznej i maszynowej drewno, tworzywa drzewne oraz materiały pomocnicze. Przygotowuje do pracy narzędzia, obrabiarki i urządzenia. Ustawia obrabiarki do wykonywania określonych zadań zawodowych. Wykonuje obróbkę ręczną i maszynową przez suszenie, skrawanie, klejenie, wykończenie powierzchni wyrobów stolarskich. Montuje wyroby w całość. Stolarz kwalifikuje wyroby stolarskie do naprawy. Rozpoznaje wady  i uszkodzenia oraz ustala przyczyny ich powstawania. Dobiera techniki napraw, renowacji i konserwacji oraz wykonuje je. Ocenia jakość wykonywanych prac.

Stolarze znajdują zatrudnienie w małych, średnich i dużych firmach. W lokalnych mediach często powtarzają się ogłoszenia pracodawców o chęci zatrudnienia stolarzy.

Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie

Rosnący popyt na drewno i wyroby z drewna w ostatnich latach, w związku z rozszerzeniem rynku surowca na państwa UE, oraz przypływ kapitału zagranicznego mogą być wiodącymi czynnikami rozwoju sektora drzewnego. Przemysły, do których napływa najwięcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych to: przemysł płyt drewnopochodnych, przemysł celulozowo – papierniczy oraz przemysł meblarski. Można założyć, że w najbliższych latach popyt na większość materiałów drzewnych i drzewne wyroby gotowe będzie systematycznie rosnąć, co powinno przyczynić się do wzrostu produkcji w przemyśle drzewnym.

 

 

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie oraz uzyskanie wykształcenia zasadniczego branżowego.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia, kończącej się egzaminem dojrzałości. Uzyskane świadectwo maturalne stwarza możliwość ubiegania się o miejsce na dowolnym kierunku studiów.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia, który nie decyduje się kontynuować nauki w branżowej szkole II stopnia, może podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy drugiej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.