WAŻNE TERMINY

 

13 maja 2019 r. 
25 czerwca 2019 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły.
Wniosek składasz tylko w szkole pierwszego wyboru.
21 czerwca 2019 r.

25 czerwca 2019 r.

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty.
16 lipca 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
do 18 lipca 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
16 lipca 2019 r.

24 lipca 2019 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach testu gimnazjalnego/ósmoklasisty oraz zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
25 lipca 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
od 26 lipca 2019 r. Rekrutacja uzupełniająca.