Opublikowano

Wizyta w Pałacu w Nieborowie i Ogrodzie w Arkadii

20 września w ramach szkolnego projektu „Welcome to Mazovia”, realizowanego w dwóch klasach trzecich Technikum (po gimnazjum), przez nauczycielki języka angielskiego Panią Magdalenę Walczak oraz Panią Anitę Siubielską,  uczniowie ww. klas wraz z wychowawczyniami  wybrali się do  Muzeum w Nieborowie i Arkadii, aby wziąć udział w lekcji muzealnej, obejrzeć wystawę w języku angielskim „W podróży” oraz zwiedzić zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie i Ogród w Arkadii. Podczas lekcji  „Majątek ziemski – rodzinne przedsiębiorstwo wielobranżowe uczniowie dowiedzieli się jak zorganizowana była praca w majątku nieborowskim na przełomie XVIII i XIX wieku oraz wzięli udział w turnieju z nagrodami. Następnym etapem pobytu w nieborowskich dobrach było zwiedzanie barokowego pałacu połączone z obejrzeniem wystawy „W podróży”( przygotowanej także w języku angielskim), która umożliwiła uczniom przeniesienie się do innych krajów, wraz z podróżnikami – byłymi  mieszkańcami pałacu – Michałem Piotrem Radziwiłłem oraz Januszem Radziwiłłem . W pałacu szczególnie ważny dla nas okazał się księgozbiór unikatowych starodruków , w tym rękopis Bogurodzicy z 1506 roku. Na zakończenie przenieśliśmy się do romantyczno-sentymentalnego Ogrodu w Arkadii, założonego w 1778 roku przez Helenę Radziwiłłową – żonę Michała Hieronima Radziwiłła.

Wizyta uczniów w rezydencji pałacowej w Nieborowie, była jednym z etapów realizowanego przez szkołę projektu edukacyjnego „Welcome to Mazovia”, polegającego na kształceniu przedmiotowo-językowym opartym na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Innym celem projektu była także realizacja polityki oświatowej, polegającej na umożliwianiu młodzieży szerszego dostępu do edukacji patriotycznej, nauczania historii, poznawania polskiej kultury, a także wprowadzania w dziedzictwo cywilizacyjne Europy.

Magdalena Walczak

Arkadia-i-Nieborow-1

Zdjęcie 1 z 19

Opublikowano

Regulamin Szkolnego Konkursu Językowego POLIGLOTA 2021

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego POLIGLOTA 2021 jest p. Katarzyna Dobierzewska oraz p. Anita Siubielska

2. Cele Konkursu:

 1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
 3. 3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
 4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Podniesienie samooceny uczniów

3. Uczestnictwo w Konkursie:

 1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas Technikum.
 2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu poprzez Librusa (p. Katarzyna Dobierzewska) w terminie do 24 września 2021.
 3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 2 dni przed terminem konkursu

4. Termin Konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 28 września 2021r. na 3 godzinie lekcyjnej.

5. Forma Konkursu:

 1. Konkurs składał się będzie z pytań otwartych oraz zamkniętych z języka angielskiego , niemieckiego, francuskiego oraz łaciny. Czas trwania 60 minut. Punktowana będzie poprawność językowa, adekwatność, kreatywność, i poprawne posługiwanie się językami obcymi.
 2. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego z języka angielskiego oraz niemieckiego na poziomie intermediate, z pozostałych języków poziom podstawow.

6. Wyniki Konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnym facebooku oraz na stronie internetowej szkoły w terminie 7 dni od przeprowadzenia Konkursu

7. Nagrody:

 1. Za uzyskanie wyniku 75-100% uczestnik uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego oraz niemieckiego.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 3. Rozdanie nagród nastąpi podczas Dnia Edukacji Narodowej

8. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

Organizatorzy

Katarzyna Dobierzewska

Anita Siubielska