Opublikowano

Regulamin Szkolnego Konkursu Językowego POLIGLOTA 2021

1. Organizatorem Szkolnego Konkursu Języka Angielskiego POLIGLOTA 2021 jest p. Katarzyna Dobierzewska oraz p. Anita Siubielska

2. Cele Konkursu:

 1. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych.
 2. Motywowanie uczniów do nauki języków obcych.
 3. 3.Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności   językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły.
 4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 5. Podniesienie samooceny uczniów

3. Uczestnictwo w Konkursie:

 1. Konkurs otwarty jest dla wszystkich uczniów klas Technikum.
 2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić nauczycielowi uczącemu bądź koordynatorowi Konkursu poprzez Librusa (p. Katarzyna Dobierzewska) w terminie do 24 września 2021.
 3. Lista uczestników Konkursu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń co najmniej 2 dni przed terminem konkursu

4. Termin Konkursu:

 1. Konkurs odbędzie się 28 września 2021r. na 3 godzinie lekcyjnej.

5. Forma Konkursu:

 1. Konkurs składał się będzie z pytań otwartych oraz zamkniętych z języka angielskiego , niemieckiego, francuskiego oraz łaciny. Czas trwania 60 minut. Punktowana będzie poprawność językowa, adekwatność, kreatywność, i poprawne posługiwanie się językami obcymi.
 2. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego z języka angielskiego oraz niemieckiego na poziomie intermediate, z pozostałych języków poziom podstawow.

6. Wyniki Konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na szkolnym facebooku oraz na stronie internetowej szkoły w terminie 7 dni od przeprowadzenia Konkursu

7. Nagrody:

 1. Za uzyskanie wyniku 75-100% uczestnik uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą za aktywność z języka angielskiego oraz niemieckiego.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 3. Rozdanie nagród nastąpi podczas Dnia Edukacji Narodowej

8. Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym facebooku.
 2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
 4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.
 5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.

Organizatorzy

Katarzyna Dobierzewska

Anita Siubielska