Pobierz plik
Zarzadzenie25-2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy do tej wiadomości. Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Do wiadomości dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.   

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat, które jeszcze przed wakacjami wysyłaliśmy do szkół i placówek.

Zachęcam Państwa do śledzenia naszej strony internetowej, szczególnie zakładki Bezpieczny powrót do szkół, w której znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z bezpieczną organizacją roku szkolnego 2021/2022 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy 
Ministerstwo Edukacji i Nauki

Załączniki:

 1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
 2. Deklaracja na szczepienia
 3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
 4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
 5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – komunikat MEiN
 6. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
 7. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny

Informacje dyrektora o organizacji kształcenia hybrydowego od 19 października 2020 r.

 Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników od 19 października br. uruchamiamy nauczanie hybrydowe. Wychowawcy klas zostali zobowiązani do przekazania Państwu: Regulaminu organizacji pracy szkoły od dnia 19 października 2020 r. na czas nieokreślony w systemie hybrydowym oraz  Harmonogramu nauczania hybrydowego w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie – dokumenty te

zostały umieszczone także na stronie www.zsz-ozorkow.org i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie. W zależności od sytuacji i czasu trwania tej formy nauczania Harmonogram… będzie ulegał modyfikacji

 

Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Z poważaniem

Barbara Stępczyńska

dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
w Ozorkowie

– do wiadomości uczniów


Download (DOC, 69KB)

Download (DOC, 46KB)


COVID-19 – INFORMACJE MEN – kliknij

COVID-19 INFORMACJE GIS – kliknij


Zasady korzystania z biblioteki w czasie COVID-19

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania biblioteki szkolnej, umożliwienia uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły korzystanie ze zbiorów i materiałów bibliotecznych, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa (minimalizowanie ryzyka zakażenia
COVID-19), ustala się, co następuje:

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczenia zbiorów bez wolnego dostępu do półek.
 2. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel bibliotekarz może wyrazić zgodę na samodzielne przeglądanie księgozbioru przez czytelników, przy zachowaniu wszystkich obowiązujących w szkole procedur bezpieczeństwa.
 3. Wypożyczenia i zwrot woluminów odbywa się w wyznaczonym miejscu, tuż po wejściu do biblioteki.
 4. Czytelnicy wchodzą do biblioteki pojedynczo, pozostałe osoby oczekują na korytarzu.
 5. Osoby wchodzące do biblioteki są zobowiązane do zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.
 6. Osoby oczekujące na wypożyczenie bądź oddanie książek są zobowiązane do zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 – 2 metry.
 7. Uczniowie zobowiązani są do niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami podczas zajęć lekcyjnych jak również do niepożyczania ich sobie wzajemnie do domu.
 8. Po sprawdzeniu przez nauczyciela bibliotekarza oddawanych woluminów z zapisami na koncie czytelnika, osoba oddająca książki samodzielnie odkłada je do przygotowanego pojemnika.
 9. Książki oddane przez czytelników będą oznaczone datą zwrotu i poddane kwarantannie przez okres 2-3 dni. Dopiero po upływie tego terminu zostaną włączone do reszty księgozbioru.
 10. Po zakończeniu okresu odizolowania oddanych przez czytelników materiałów nauczyciel bibliotekarz dokona oceny ich stanu technicznego. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia czytelnik zobowiązany jest, zgodnie z punktem 6. Regulaminu biblioteki, do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie przez wychowawcę klasy lub przez nauczyciela bibliotekarza poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym.
 11. W przypadku zgubienia wypożyczonych materiałów użytkownik biblioteki również zobowiązany jest, zgodnie z punktem 6. Regulaminu biblioteki, do odkupienia takiej samej pozycji książkowej lub innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 12. W sytuacji braku dostępności potrzebnych woluminów biblioteka zachęca do korzystania z dostępnych zasobów on-line, jak np.: Lektury.gov.pl; WolneLektury.pl; Polska-Poezja.pl; Polona.pl; Publio.pl; Nexto.pl; ChmuraCzytania.pl.

Download (PDF, 447KB)


Download (PDF, 389KB)


Download (PDF, 941KB)


Download (PDF, 447KB)


Download (PDF, 389KB)


Download (PDF, 941KB)


Zdalna szkoła – zdalny Powiat. 100 000 złotych na wsparcie uczniów szkół w powiecie zgierskim

Projekt jest odpowiedzią na  sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu zakażeń koronawirusem. Laptopy dobrej jakości umożliwiają – pośrednio nauczycielom, ale bezpośrednio i przede wszystkim  uczniom, którzy dotychczas nie mogli pozwolić sobie na własny sprzęt – kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, już od 9 kwietnia br., w trzynastu szkołach ponadpodstawowych w powiecie zgierskim instalowano sprzęt zaspokajający potrzeby uczniów w ramach programu nauczania. W Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie korzysta z niego 4 uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”; Działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegółowe informacje o Programie znajdują się na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych…