MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: j. polski, j. obcy, zajęcia techniczne.
Języki obce: j. angielski/ j. niemiecki
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
W zawodzie  mechanik – monter maszyn i urządzeń   uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

 MEC.03 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  2. obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
  3. instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Mechanicy należą do jednej z najbardziej poszukiwanych grup pracowników!

Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w małych, średnich i dużych zakładach wymagających montażu, obsługi i naprawy maszyn urządzeń mechanicznych.

Zawód ten występuje pod wieloma nazwami, stosowanymi w przemyśle – odpowiadającymi określonym stanowiskom pracy (montażysta, mechanik, ustawiacz, operator różnych urządzeń, konserwator).

Kompetencje osoby wykonującej ten zawód są bardzo dobrą podstawą do szkolenia zmierzającego do uzyskania różnych uprawnień zawodowych, uprawnień operatora obrabiarek CNC, urządzeń spawalniczych. Z uwagi na dobrą znajomość zagadnień branży metalowej i różnych detali mechanik-monter maszyn i urządzeń może także pracować jako przedstawiciel handlowy, sprzedawca w sklepie z narzędziami, elektronarzędziami, materiałami metalowymi itd.

Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych  zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach kształcenia praktycznego przy ul. Kościelnej 1.

Posiadamy również pracownie specjalistyczne, gdzie przeprowadzane są zajęcia teoretyczne, w tym  lekcje języka obcego. Funkcjonujące pracownie teoretyczne i praktyczne doposażane są systematycznie  w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne, urządzenia, sprzęt niezbędny w kształceniu zawodowym.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.  Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.