ZAWÓD – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji:  j. polski, j. obcy, zajęcia techniczne.
Języki obce: j. angielski/ j. niemiecki
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych:
W zawodzie mechanik pojazdów samochodowych uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. diagnozowania pojazdów samochodowych;
 2. obsługi pojazdów samochodowych;
 3. naprawy pojazdów samochodowych.

Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie może być zatrudniony, m.in. w:

 1. stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 2. zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 3. stacjach kontroli pojazdów;
 4. salonach sprzedaży pojazdów samochodowych;
 5. przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 6. instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;
 7. przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych;
 8. przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Absolwenci w zawodzie mogą podejmować indywidualną działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa.

W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych  zajęcia praktyczne odbywają się w szkolnych pracowniach kształcenia praktycznego przy
ul. Kościelnej 1.

Posiadamy również pracownie specjalistyczne, gdzie przeprowadzane są zajęcia teoretyczne, w tym  lekcje języka obcego. Funkcjonujące pracownie teoretyczne i praktyczne doposażane są systematycznie  w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne, urządzenia, sprzęt niezbędny w kształceniu zawodowym.

Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia.  Kształcenie w branżowej szkole
II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole
I stopnia.
 Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.