Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji: język polski, język obcy, geografia, matematyka
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek administracyjnych

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania: język obcy, geografia lub matematyka
Języki obce: j. angielski/ j. niemiecki

 

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) sporządzania planów, analiz i sprawozdań,

5) prowadzenia rachunkowości;

6) dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;

7) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

1. bezpieczeństwo i higiena pracy

2. podstawy ekonomii

3. gospodarowanie zasobami rzeczowymi

4. statystyka i analiza

5. język obcy zawodowy

6. gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej

7. pracownia prac biurowych

8. dokumentowanie zdarzeń gospodarczych

9. biznesplan w praktyce

10. kadry i płace

Praktyki: 8 tygodni w cyklu nauczania.

Uczniowie odbyli pierwszy zagraniczny staż w 2017 roku we Włoszech i Hiszpanii.

Perspektywy zatrudnienia – technik ekonomista – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdzie pracę jako:

  • technik ekonomista
  • doradca podatkowy
  • doradca finansowy
  • doradca giełdowy
  • pracownik finansowy
  • pracownik biura maklerskiego
  • agent ubezpieczeniowy
  • księgowy
  • menedżer
  • pracownik banku
  • sekretarka
  • pośrednik pracy
  • asystent, -ka prezesa, dyrektor

Miejsca pracy:

  • urzędy administracji państwowej i samorządowej
  • banki
  • urzędy skarbowe
  • instytucje ubezpieczeniowe
  • biura rachunkowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • agencje celne
  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • firmy usługowe i handlowe,
  • prowadzenie działalności gospodarczej.