O programie

Projekt pod tytułem  “Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” jest skierowany do 40 uczniów Technikum  w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie oraz absolwentów kończących naukę w roku 2016, kształcących się w zawodach: technik ekonomista, informatyk i handlowiec, którzy ukończyli 16 lat i w stopniu co najmniej dobrym posługują się językiem angielskim.

Projekt daje ogromne możliwości edukacyjne, wychowawcze i osobiste  uczniom oraz promocyjne dla szkoły. O istocie  projektu wiele mówi tytuł: zagraniczne staże zawodowe dla naszych uczniów dają im dużo większe możliwości; dzięki nim zdobędą pełniejsze kompetencje, a to w przyszłości zapewni im lepszą pracę.

Środowisko małego miasta, jakim jest Ozorków, sprzyja takim negatywnym zjawiskom jak: wykluczenie społeczne z powodu ubóstwa lub bezrobocia czy wczesne kończenie nauki. Zagraniczny staż, który daje warunki do samorealizacji młodzieży, nabycia nowych doświadczeń zawodowych i kulturowych, podniesienia kompetencji, sprawia, że młody człowiek widzi przed sobą ścieżkę kariery, a nie wykluczenia. Dla wielu naszych uczniów to będzie ich pierwszy zagraniczny wyjazd. Ich rozwój osobisty i zawodowy zwiększy  motywację i chęć dalszej nauki. Sprawi, że będą widzieć perspektywę pracy, a nie zasiłku dla bezrobotnych.  Gradacja zawarta w tytule “Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” opisuje najlepiej proces od stażu do sukcesu zawodowego.

 

Cele projektu to:

– podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, zwłaszcza przedsiębiorczości i umiejętności poruszania się po rynku pracy,

– zwiększenie motywacji uczniów do nauki,

– promowanie uczenia się języków obcych,

– rozszerzanie świadomości międzykulturowej uczniów technikum,

– umiędzynarodowienie kształcenia zawodowego,

– zindywidualizowanie kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami i celami osób uczących się,

– promowanie włączenia społecznego oraz ułatwienie dostępu osobom uczącym się ze środowisk w niekorzystnej sytuacji: z trudnościami edukacyjnymi (dysleksja rozwojowa), przeszkodami natury ekonomicznej ( rodziny o niskim standardzie życia), przeszkodami natury geograficznej (obszary wiejskie),

– zwiększenie prestiżu szkoły.

Spodziewane efekty kształcenia

Wiedza:

– lepsza znajomość języka angielskiego, w tym branżowego,

-większa wiedza dotycząca przedmiotów zawodowych,

– wiedza o krajach pobytu, ich kulturze, dziedzictwie europejskim,

– wiedza na temat programów unijnych i Unii Europejskiej.

Umiejętności:

– rozwijanie umiejętności typowych dla danego zawodu (informatyka, ekonomisty, handlowca) – zgodnie z załączonym programem,

– skuteczniejsza komunikacja w języku angielskim,

– rozwój kompetencji interpersonalnych,

– rozwijanie umiejętności pracy w grupie, w zespole międzynarodowym,

-większa zdolność pracy zespołowej,

– rozwijanie kompetencji społecznych, przedsiębiorczości, poruszania się po rynku pracy, samozatrudnienia.

Postawy:

– większa motywacja do nauki i dalszego kształcenia ,

– chęć uczenia się przez całe życie,

– usamodzielnienie,

– otwartość na różnorodność kulturową i społeczną,

– świadomość międzykulturowa i wynikająca z niej tolerancja, zrozumienie, poszanowanie inności.