Formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie

ERASMUS +

„Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA (wypełnia uczeń składający wniosek; prosimy wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami)

Nazwisko
Klasa
Wychowawca

 

Imię 1 Imię 2(jeśli wpisane w dowodzie osobistym)
PESEL
Data urodzenia

(dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

 

Seria i nr paszportu/ dowodu osobistego
Data ważności paszportu/ dowodu osobistego

 

 

 

Adres stałego zamieszkania
Telefon kandydata Telefon do rodziców/opiekunów

 

Adres e-mail kandydata

 

Dane osoby bliskiej, przebywającej w Polsce, z którą należy kontaktować się w razie konieczności :

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Telefon/telefon komórkowy …………………………………………………………………………………………………………………..

 

Zaznacz miejsce, w którym chciałbyś/ chciałabyś odbyć praktyki:
 

o   Sistema Turismo Rimini Włochy

 

o   Tribeka Training Malaga Hiszpania

Jak oceniasz:

Swoje umiejętności zawodowe  
Swoją znajomość j. angielskiego  

 

Jakie są Twoje oczekiwania związane z udziałem w projekcie

 

 

Oświadczenie uczestnika

 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

 

Data…………………..                                             Podpis ucznia……………………………..

 

Znam projekt „ Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”  i zobowiązuję się go realizować na wszystkich przewidzianych etapach po zakwalifikowaniu się do udziału w nim.

 

Data…………………………..                               Podpis ucznia………………………………

 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego

 

Wyrażam zgodę na udział mojego syna / córki ………………………………………………..

w projekcie Erasmus+ „Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość” oraz na przetwarzanie jego / jej danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych.

 

 

Data………………….. Podpisy rodziców / prawnych opiekunów……………………………..