Regulamin rekrutacji

DO WYJAZDU NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

W RAMACH PROGRAMU „ WIĘKSZE SZANSE – PEŁNIEJSZE KOMPETENCJE – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

ERASMUS+

 1. Do rekrutacji  przystąpić mogą  uczniowie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Ozorkowie uczący się w zawodach: technik ekonomista, informatyk, handlowiec oraz absolwenci, którzy skończyli szkołę w roku 2016.
 2. Podstawowe wymogi rekrutacyjne:
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 •  Dobra ocena zachowania. 
  3. Przed wyznaczoną datą rozmów kwalifikacyjnych uczeń złoży formularz aplikacyjny.
  4. Rekrutacja  zostanie  przeprowadzona w języku polskim i angielskim w dwóch etapach:
 • Rozpatrzenie formularzy aplikacyjnych, sprawdzenie poprawności danych (średnie ocen, ocena zachowania),
 • Rozmowa kwalifikacyjna – pierwsza część w języku polskim, sprawdzająca motywację ucznia do wyjazdu i znajomość celów projektu, druga zasadnicza w języku angielskim, sprawdzająca komunikatywność w tym języku.
  5. Wyboru uczestników do projektu dokona komisja w składzie: koordynator projektu Beata Sobczak – Gieraga,   nauczycielka  języka angielskiego ( Agnieszka Matusiak lub Magdalena Walczak)  oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych ( w zależności do grupy zawodowej – Sławomir Janicki lub Rafał Jagodziński)
  6. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie będzie suma punktów uzyskana za rozmowę kwalifikacyjną  oraz średnią ocen z przedmiotów zawodowych i ocenę zachowania.
  7. Do obliczenia sumy punktów,  stosuje się następujące zasady punktacji:   
 • Rozmowa kwalifikacyjna 0 – 20                       
 • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 0 – 5
 •  Ocena zachowania 0 – 5

      Łącznie do zdobycia jest 30 punktów.

8. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej uczeń może zdobyć 10 punktów za znajomość projektu i motywację do wyjazdu oraz 10 za rozmowę w języku angielskim.

9. Ocenę zachowania punktujemy następująco: 2 pkt – ocena poprawna, 3- dobra, 4 – bardzo dobra, 5 – wzorowa.

10.  Średnie ocen z przedmiotów zawodowych przeliczamy następująco:

powyżej 4,5 – 5 – 5 pkt,

4,0 – 4,49 – 4 pkt,

3,99 – 3,5– 3 pkt,

3,0 – 3,49 – 2 pkt,

2,60 – 2,99 – 1 pkt.

11.  Na podstawie sumy uzyskanych punktów komisja sporządzi dwie listy  zakwalifikowanych kandydatów: główną i rezerwową. Komisja rekrutacyjna przyznaje prawo wyjazdu na praktykę uczniom, którzy osiągnęli w wyniku przeprowadzonej rekrutacji najwyższe wyniki. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez kandydatów o kolejności przyjęcia do projektu zdecyduje  wyższa ocena z  języka angielskiego.

12.  Przewidziana jest procedura odwoławcza: kandydat w terminie 2 dni od daty rozmowy kwalifikacyjnej  ma prawo  odwołać się od wyniku przyznanego przez komisję do dyrektora szkoły. Dyrektor rozpatrzy zażalenie w trybie natychmiastowym  oraz poinformuje o wyniku odwołania. Jego decyzja jest ostateczna.

13.  Zarówno uczniowie z listy głównej i rezerwowej są zobowiązani do uczestniczenia w przygotowaniu kulturowym i językowym i wykazać się co najmniej 80% frekwencją na tych zajęciach. Jeśli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu z listy głównej nie spełni tych warunków, uczeń z listy rezerwowej zajmuje jego miejsce (według kolejności na liście).

14.  Terminarz rekrutacji  uczniów  zostanie podany do wiadomości na tablicy ogłoszeń, platformie Librus oraz stronie internetowej szkoły po zakwalifikowaniu projektu przez Narodową Agencję.