REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+
„Większe szanse – pełniejsze kompetencje – lepsza przyszłość”

1. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obowiązek:
– dostarczyć koordynatorowi niezbędną dokumentację,
– uczestniczyć we wszystkich etapach projektu: przygotowaniach do mobilności, wyjazdach, ewaluacji, promocji oraz upowszechnianiu rezultatów projektu,
– wypełniania ankiet, kwestionariuszy, testów, dzienniczków praktyk, raportów,
– rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami prowadzących,
– usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.

2. Uczeń zakwalifikowany do udziału w projekcie ma prawo do:
– zgłaszania koordynatorowi uwag do projektu,
– oceny organizacji i przebiegu zajęć z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego oraz programu i przebiegu mobilności,
– 20% usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.

3. Podczas mobilności uczestnicy:
– dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia,
– biorą udział w programie kulturalnym,
– przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego,
– są w ciągłym kontakcie z opiekunami wyjazdu i koordynatorem grupy z ramienia instytucji przyjmującej.

4. Podczas mobilności obowiązują zapisy Regulaminu wycieczek oraz Statutu szkoły, w tym w szczególności:
– kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju; uczestnicy nie naruszają godności osób reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania,
– bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz używania narkotyków.

5. Złamanie postanowień regulaminu skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania ucznia oraz karami przewidzianymi w statucie szkoły.

6. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania odpowiedzialność ponosi pełnoletni uczestnik lub rodzice ucznia niepełnoletniego / jego opiekunowie prawni.

7. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie:
– uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania tylko w uzasadnionych przypadkach takich jak problemy zdrowotne lub rezygnacja z nauki w szkole będącej beneficjentem projektu,
– w powyższej sytuacji uczestnik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji,
– rezygnujący uczestnik pokrywa koszty zmiany rezerwacji biletów lotniczych zgodnie z taryfą przewoźnika.

8. Postanowienia końcowe:
– Regulamin dostępny będzie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej szkoły w zakładce dotyczącej projektu oraz w dokumentacji dyrektora szkoły i koordynatora projektu;
– Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym dokumentem należą do kompetencji koordynatora projektu lub dyrektora szkoły;
– Uwagi dotyczące niniejszego regulaminu należy zgłaszać do dyrektora szkoły lub koordynatora projektu, którzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian.